ساخت فنس شک دهنده برای مزارع

مداری که ملاحظه میکنید برای حصار مزارع مورد استفاده قرار میگیرد و با برق شهر به هیچ عنوان کار ندارد.ولتاژ خروجی حدود ۲۰ هزار ولت با جریان کم میباشد که شک قوی ایجاد مینماید.در صورت استفاده از مدار احتیاط لازم را انجام دهید و مسئولیت هرگونه خطری به عهده اینجانب…