نقشه مدار پری آمپلیفایر

# مدار
مدار پری آمپلی فایر کاربردی

پری آمپ های مداراتی هستند که جهت تقویت سیگنالهای بسیار ضعیف سنسورهای آنالوگ از جمله میکروفن بکار می روند و همچنین نبود پری ممکن است باعث هدایت نویز به آمپلی فایر اصلی و تقویت نویز شود .

مقاومت متغیر مولتی ترن

# قطعه شناسی
مولتی ترن

یک مقاومت متغیر شبیه به پتانسیومتر اما بسیار دقیق تر است .
میزان مقاومت در مولتی ترن هم با پیچاندن ولوم آن تغییر می کند و تغییراتش به شکل لگاریتمی است نه خطی .
برای تنظیم مقدار مقاومت پتانسیومتر و ولوم می توان با نیم دور چرخاندن پیچ تنظیم آن ها را از حداقل مقدار به حداکثر مقدار رساند، ولی در مولتی ترن برای رسیدن از حداقل به حداکثر باید چندین دور پیچ تنظیم چرخانده شوند .