مقاومتهای متغیر

مقاومتهای متغیر – مقاومت متغییر (Variable Resistor) : پتانسیومتر و رئوستا هر دو از خانواده مقاومت های متغییر محسوب می شوند ، با این تفاوت که از پتانسیومتر برای کنترل ولتاژ یا پتانسیل و از رئوستا برای کنترل جریان الکتریکی استفاده می شود به عبارت دیگر رئوستا همان پتانسیومتر است…